De nieuwe Codex 2017

Op 2 juni 2017, is de vernieuwde Codex verschenen in het Belgisch Staatsblad. De Codex over het welzijn op het werk krijgt een nieuw kleedje. De Codex bundelt de verschillende (koninklijke) besluiten die sinds 1993 zijn uitgevaardigd in uitvoering van de Welzijnswet van 4 augustus 1996 en is nu aan een make-over toe.

De regelgeving wordt inhoudelijk niet veranderd, maar enkel in een overzichtelijke structuur ingepast. Er zijn wel een aantal aanpassingen om de leesbaarheid van de tekst te bevorderen en waar mogelijk te vereenvoudigen. De belangrijkste vernieuwing is dat de concepten die in de regelgeving worden gebruikt, eenduidig worden gedefinieerd, zodat de gebruikte terminologie doorheen de hele codex dezelfde is. Het gaat bijvoorbeeld om concepten in verband met risicoanalyse.


Structuur

Bij het uitwerken van deze nieuwe tekst werd er veel aandacht besteed aan de structuur van de codex. De codex bestaat uit 10 boeken, die verder onderverdeeld worden in titels, hoofdstukken en afdelingen en, waar nodig, ook onderafdelingen.

Boek I schetst de algemene beginselen van de welzijnsreglementering. Boek II besteedt aandacht aan de interne en externe diensten voor preventie en bescherming op het werk die door hun expertise het welzijnsbeleid in de ondernemingen ondersteunen en het sociaal overleg. De volgende boeken behandelen verschillende thematische onderwerpen, met name: de arbeidsplaatsen, de arbeidsmiddelen, de fysische, chemische en biologische agentia, de ergonomie en de collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen. Het laatste boek spitst zich toe op specifieke werknemerscategorieën, zoals jongeren en zwangere werkneemsters en specifieke werksituaties, zoals uitzendarbeid.

Deze structuur zal het mogelijk maken om later gemakkelijker wijzigingen aan te brengen, bijvoorbeeld wanneer er nieuwe risico’s opduiken, waarvoor regelgeving moet worden uitgevaardigd of wanneer door vernieuwingen in het preventiebeleid en de in de ondernemingen gebruikte technieken de regelgeving moet worden aangepast.


Nummering van artikelen en bijlagen

Er werd gekozen voor een nummering van de artikelen die de logica van de opbouw van de codex volgt. Deze nummering gaat als volgt:

  • het eerste cijfer, dat een Romeins cijfer is, verwijst naar het boek waartoe het artikel behoort;
  • het tweede cijfer, dat een Arabisch cijfer is, verwijst naar de titel van het boek waartoe het artikel behoort;
  • na een horizontale streep volgt dan per titel een doorlopende nummering.

Zo verwijst artikel I.1-3 naar boek I, titel 1, artikel 3

De bijlagen worden op een gelijkaardige wijze genummerd. De eerste twee cijfers verwijzen naar het boek en de titel, het derde cijfer verwijst naar het nummer van de bijlage. Zo is bijlage I.1-1 de eerste bijlage bij boek I, titel 1 van de codex. Deze nummering is analoog aan deze van het wetboek van economisch recht.


Welke regelgeving?

In deze codex werden de besluiten opgenomen die hun wettelijke grondslag in de welzijnswet vinden. Dat betekent onder meer dat ministeriële besluiten die een nadere uitwerking zijn van een bepaalde materie, naar de Codex werden overgeheveld (bijvoorbeeld lastenboek van deskundigen voor onderzoek ernstige arbeidsongevallen).

Ook werden een aantal teksten die een gelijkaardige materie regelen, beter op elkaar afgestemd. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de aanvullende vorming van de preventieadviseurs en de regels die van toepassing zijn op asbest.


Aanpassingen

Deze codex is een coördinatie van bestaande wetgeving, zodat niet geraakt werd aan de inhoud van de bepalingen van die teksten. Deze teksten werden evenwel op een aantal punten aangepast waardoor de leesbaarheid ervan wordt bevorderd en een eerste vorm van administratieve vereenvoudiging wordt tot stand gebracht.

De belangrijkste vernieuwing bestaat er in dat de concepten die gebruikt worden in de regelgeving eenduidig worden gedefinieerd, zodat de gebruikte terminologie doorheen de hele codex dezelfde is. Het gaat hier bijvoorbeeld om de concepten in verband met risicoanalyse en de begrippen die de personen definiëren die betrokken zijn bij het preventiebeleid.

(Bron: FOD Waso)


MEER WETEN


Hier zie je de structuur van de nieuwe Codex en de achterliggende wetteksten.


De welzijnswet geldt voor elke onderneming, groot of klein.TERUG NAAR NIEUWSRUBRIEK