De Europese CLP-regelgeving (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures) organiseert sinds 2010 de toepassing in Europa van het GHS (Globally Harmonised System) voor classificatie en etikettering van gevaarlijke stoffen.

Vanaf 1 juni 2017 moet de leverancier van een gevaarlijke stof of mengsel u een nieuw model van veiligheidsinformatieblad (VIB) of safety data sheet (SDS) bezorgen met de GHS symbolen.

9 nieuwe pictogrammen in de Safety Data Sheets

De oude vierkante pictogrammen in oranje kleur worden geleidelijk door nieuwe ruitvormige vervangen: een zwart symbool tegen een witte achtergrond en met een rode rand. Daar komen 2 nieuwe categorieën bij voor:

 • gassen onder druk
 • lange termijn gezondheidsgevaarlijk

Om uw medewerkers vertrouwd te maken met de nieuwe pictogrammen heeft 4 safe een A3 affiche geplastificeerd met de nieuwe en oude pictogrammen naast elkaar. Stuur ons een mailtje naar info@4safe.be met het aantal affiches die je wenst.

Nieuwe waarschuwingsmeldingen 

Alle pictogrammen hebben voortaan een waarschuwingsmelding met het woord ‘gevaar’ of ‘opgepast’. De vermelding ’GEVAAR’ geldt voor de gevaarlijkste chemische producten. De vroegere vermeldingen R (risico) en S (Security – veiligheid) worden vervangen door de vermeldingen H (HAZARD – gevaar) en P (PRECAUTIONS – voorzorgsmaatregelen).

 1. – Fysiek risico
 2. – Gezondheidsrisico
 3. – Milieurisico

Gewijzigde rubrieken op de Safety Data Sheets

De wijzigingen situeren zich vooral in de volgende rubrieken:

 • Inleidende bepalingen: Andere informatievoorschriften (deelrubriek 0.5);
 • Identificatie van de gevaren: Andere gevaren (2.3);
 • Samenstelling en informatie over de bestanddelen: Mengsels (3.2);
 • Brandbestrijdingsmaatregelen: Blusmiddelen (5.1);
 • Hantering en opslag: Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel (7.1);
 • Toxicologische informatie: Informatie over toxicologische effecten (11.1);
 • Ecologische informatie (12); en
 • Overige informatie (16): o.m. inzake gevarenaanduidingen.

Risicoanalyse gevaarlijke stoffen

Het KB chemische agentia (Codex boek VI, titel 1) vraagt de werkgevers om de risico’s te beoordelen voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers. Het is belangrijk rekening te houden met de gevaarkenmerken, maar ook het gebruikspatroon van het product.   Vergeet de resultaten niet te vertalen naar preventiemaatregelen in de veiligheidsinstructiekaarten (VIK) voor de werkvloer. Bel of mail 4 safe bij vragen of om ondersteuning bij het uitwerken van de nodige documentatie.

Voor welke producten geldt CLP ?

De nieuwe regelgeving is van toepassing op de meeste gevaarlijke producten, maar niet op allemaal. Radioactieve stoffen, afval, geneesmiddelen, cosmetica, additieven en aroma’s bij voedingsmiddelen vallen er bijvoorbeeld niet onder. De CLP-regelgeving is ook niet van toepassing op het vervoer van gevaarlijke stoffen. Daarvoor blijft de bestaande ADR-etikettering van toepassing. ADR staat voor: ‘Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route’.

Bekijk alle nieuwsberichten