Veilig werken met chemische agentia

In elk bedrijf worden er in meer of mindere mate gevaarlijke stoffen gebruikt. Denk hierbij aan schoonmaakproducten, silicone of spuitbussen. Elke werkgever moet zich houden aan de – Codex boek VI, titel 1 – betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico’s van chemische agentia op het werk. Komen je medewerkers in contact met scheikundige of chemische stoffen en mengsels, dan moet je hen beschermen met preventieve maatregelen en werkinstructies.

De risicoanalyse

Het proces begint altijd met de vaststelling van de gevaren. Een goede risico-evaluatie zorgt ervoor dat men op een relatief eenvoudige wijze een beeld krijgt van die producten/werkposten met de grootste potentiële chemische risico’s. Op basis van die eerste evaluatie kunnen vervolgens die chemische producten met het  belangrijkste risico diepgaander geëvalueerd worden.  De risicoanalyse houdt rekening met:

 • De gevaarlijke eigenschappen van de stof;
 • De aard en de duur van de blootstelling;
 • De eventuele grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling;
 • Hou ook rekening met de resultaten van gezondheidscontroles bij uw werknemers.

Op basis van de safety data sheet (SDS) van elk product, brengt 4 safe de risico’s van de aanwezige stoffen in kaart gebracht. Hierbij houden we rekening met de gevaarkenmerken en de blootstelling aan het product op elke werkpost. De resultaten van deze risicobeoordeling worden vertaald in een beknopte veiligheidsinformatieblad (VIB) om te bespreken op de werkvloer. Voor meer informatie of een offerte bel 4 safe op 0475 28 70 73 of mailen kan ook.

Informeer uw medewerkers

Het is belangrijk om je medewerkers voldoende te informeren over de risico’s.

 • Maak een inventaris van de verschillende chemische agentia in het bedrijf.
 • Vraag Veiligheidsinformatiebladen (VIB) of Safety Data Sheets (SDS) van deze chemische producten op bij de leverancier.
 • Markeer verstuivers, bidons met de juiste veiligheidspictogrammen.
 • Zorg voor werkinstructies hoe de producten veilig te gebruiken tot schoonmaak en opruimen bij het morsen van een product of bij lekkages.
 • Vergeet de risicogroepen niet (jongeren, uitzendkrachten, zwangere werkneemsters) en werkt een specifiek beleid uit.

Blootstellingsmetingen

Meten is weten. Zo kan je nagaan of en in welke mate je medewerkers blootgesteld worden aan chemische producten. Objectiveren van de concentratieniveaus van de chemische producten in de lucht op de werkplek om de blootstellingsgraad te evalueren en na te gaan of de grenswaarden nageleefd worden.

4 safe doet zelf geen blootstellingsmetingen. Contacteer hiervoor uw externe dienst om een meetstrategie op maat van jouw onderneming op te stellen. Op basis hiervan voeren ze metingen uit – met geavanceerde apparatuur en volledig conform de internationale normen. Zo onderbouw je je risicoanalyse voor chemische agentia met concrete cijfers en kan je op basis hiervan passende preventiemaatregelen treffen.

Blootstelling beperken

Het is belangrijk om in te zetten op het beperken van de blootstelling aan chemische agentia. Waar moet je aan denken:

 • De ruimte altijd goed ventileren met verse lucht.
 • Gebruik lokale afzuiging van de restdampen.
 • Voorzie Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s) zoals chemisch bestendige handschoenen, laarzen, adembeschermingsmiddelen, spatbestendige brillen.
 • Werk schoonmaakprocedures uit en breng ze in de praktijk.

chemische producten