Stress en bevlogenheid

Een burn-out  is al lang geen zeldzaamheid meer.  Iedereen kent wel een vriend of collega die uitvallen op hun werk. Meestal gaat het dan om bevlogen mensen die alles geven voor hun werk.  Eén op drie werknemers ervaren de stress op het werk als problematisch.  Uit onderzoek van TNO Nederland blijkt onder meer dat: 39 procent van de werknemers te maken heeft met hoge taakeisen en 19 procent vindt dat zijn of haar leidinggevende niet let op het welzijn van de medewerkers.

Stress en drukte kenmerken onze samenleving: in het verkeer, in de vrije tijd en op het werk. Medewerkers onder stress zijn niet meer in staat om de verwachtingen van het bedrijf in te lossen. Gevolg: gedemotiveerde werknemers, een verpeste sfeer, ziekteverzuim en verloop. Maar ook: méér fouten, en dus kwaliteitsverlies en meer arbeidsongevallen.  De psychosociale risico’s (PSR) structureel aanpakken is niet alleen wettelijk verplicht (Codex boek I, titel 3), ze komen ook voor in elke organisatie.

De risico’s evalueren

Bij de risicoanalyse dient de werkgever rekening te houden met de situaties die aanleiding kunnen geven tot stress of schade aan de gezondheid die voortvloeit uit conflicten verbonden aan het werk of uit geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk. De risicoanalyse wordt jaarlijks uitgevoerd door de werkgever met medewerking van de werknemers. Dit kan op twee manieren: kwantitatief door het invullen van een vragenlijst of kwalitatief via een groepsgesprek.

De drie krachtlijnen waarmee u rekening moet houden om een risicoanalyse psychosociale risico’s op te stellen zijn:

  • breng de vijf domeinen – bekend als de vijf A’s – in kaart
  • betrek uw medewerkers bij dit proces
  • zorg dat de analyse uitmondt in concrete maatregelen.

Volgende belangrijke elementen worden ook meegenomen in deze evaluatie: de verzoeken tot formele psychosociale interventie, de incidenten die zich bij herhaling hebben voorgedaan, de nuttige elementen uit de medische onderzoeken door de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer of het jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. Deze evaluatie laat toe om op basis van de individuele en concrete casussen die zich in de onderneming hebben voorgedaan de nodige preventiemaatregelen te treffen voor de toekomst.

Kwantitatief: de welzijnsbarometer

Met de welzijnsbarometer gaat 4 safe samen met uw medewerkers de 5 A’s (arbeidsinhoud, arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden en arbeidsorganisatie) in kaart brengen. Deze tool helpt om mogelijke bronnen van psychosociale risico’s op te sporen.  Alle medewerkers krijgen een weblink waarbij ze de anonieme vragenlijst online kunnen invullen.  In een 50-tal korte vragen wordt gepeild naar hoe uw medewerkers de werkplek ervaren. Vraag hier uw offerte aan.

Omdat de resultaten significant zouden zijn, moet je hier minstens op 20 deelnemers rekenen.  De optimale participatiegraad is meer dan 80 % van de medewerkers, zodat de resultaten en interpretaties representatief zijn voor de ganse organisatie.

Kwalitatief: het groepsgesprek

Een andere kwalitatieve manier om de vijf A’s  in kaart brengen is te werken met focusgroepen of individuele gesprekken. Elke focusgroep bestaat uit een representatieve vertegenwoordiging uit elke afdeling van uw organisaties.  In groep worden alle vragen voorgelegd, besproken en gescoord.  Voor de organisatie betekenen deze groepsgesprekken een forse tijdsinvestering, maar de gesprekken zijn een enorme bron van informatie en leveren de grondstof om er verder mee aan de slag te gaan. Vraag hier uw offerte aan.

Belang van een integrale aanpak

Zo betrekt u uw medewerkers en kunnen zij vanuit hun visie en beleving zelf voorstellen doen. Als werkgever bekijkt u welke daarvan haalbaar zijn en een antwoord bieden op concrete problemen.  We kunnen spreken van welzijn op het werk wanneer medewerkers globaal tevreden zijn over de ‘vijf A’s’.

Wij identificeren zowel de sterke punten als de knelpunten zodat u een totaalbeeld krijgt van de psychosociale situatie in uw organisatie. .  Daarna wordt tijdens een groepsgesprek de resultaten teruggekoppeld naar de hiërarchische lijn.  Op basis van onze concrete adviezen kan u verder uw preventiebeleid, GPP en JAP optimaliseren.

welzijnsbarometer