Elke organisatie, ongeacht de omvang, is verplicht de nodige maatregelen te nemen om het welzijn van de werknemers te waarborgen.  Immers psychosociale risico’s (PSR) komen voor in elke organisatie. Stress, angst of fysieke klachten kunnen een negatieve impact hebben bij uw werknemer net als een slechte sfeer of conflicten in de groep. De psychosociale risico’s structureel aanpakken is niet alleen wettelijk verplicht (Codex boek I, titel 3), het is ook voor elke organisatie een voortdurende uitdaging.

Voelen uw medewerkers zich goed in hun vel ?

Werkgevers die aandacht besteden aan psychosociaal welzijn op de werkvloer, investeren in een prettige werkomgeving en een lager ziekteverzuimcijfer. Tevreden medewerkers zijn productiever, creatiever, minder afwezig en flexibeler dan hun ontevreden collega’s, waardoor de organisatie er in zijn geheel op vooruit gaat. De fysieke werkomstandigheden, inspraakmogelijkheden, de samenwerking op de werkvloer, flexibiliteit, de loonvoorwaarden, enz. hebben een belangrijke invloed op de mate waarin de werknemer zich goed voelt en bijdraagt aan de werksfeer binnen de organisatie.

De risico’s volgens de 5 A’s

De 5 A’s zijn de risicobronnen waarover de wetgever spreekt. Door iets te doen aan de risicobronnen die aanwezig zijn in de organisatie, kan men de blootstelling van de werknemers aan PSR’s verminderen! Bovendien zijn die risicobronnen aan elkaar verbonden en hebben ze een wederzijdse invloed op elkaar.

  • (1) Arbeidsinhoud verwijst naar de aard en het niveau van het werk en de wijze waarop taken verricht moeten worden. Belangrijke aandachtspunten zijn de taakstructuur, de autonomie, de samenwerkingsmogelijkheden en de kwalificatievereisten.
  • (2) Onder de arbeidsomstandigheden vallen de fysieke omstandigheden waaronder gewerkt wordt, klimatologische omstandigheden, veiligheid, lawaai, verlichting, aanwezigheid van gevaarlijke stoffen. Het spreekt voor zich dat bepaalde arbeidsomstandigheden de werknemers lichamelijk en/of geestelijk in meerdere of mindere mate kunnen belasten.
  • (3) Onder arbeidsverhoudingen verstaat men de wijze waarop werkgevers en medewerkers, zowel op de werkvloer als buiten het bedrijf, met elkaar omgaan. Het gaat ook om de wijze waarop de onderlinge samenwerking georganiseerd is en conflicten worden opgelost. De stijl van leidinggeven en het al dan niet beschikken over medezeggenschap zijn hierbij belangrijk.
  • (4) Met arbeidsvoorwaarden worden alle afspraken bedoeld tussen werkgever en zijn mensen over de voorwaarden waaronder arbeid verricht wordt. Het kan gaan over loonafspraken, toeslagen en premies, pensioen en spaarregelingen, vakantietoeslagen, werktijden, de duur van het arbeidscontract, mogelijkheden voor kinderopvang, fietsvergoeding, opleidings- en carrièremogelijkheden.
  • (5) Onder de arbeidsorganisatie verstaan we de manier waarop het werk in een organisatie wordt verdeeld, de organisatiestructuur, de managementstijl of het bedrijfsbeleid in het algemeen.

De welzijnsbarometer

Met de welzijnsbarometer gaat 4 safe samen met uw medewerkers de 5 A’s in kaart brengen die verband houden met het psychosociaal welzijn op het werk. Wij identificeren zowel de sterke punten als de knelpunten aan de hand van een vragenlijst of groepsgesprekken, zodat u een totaalbeeld krijgt van de psychosociale situatie in uw organisatie. Op basis van onze concrete adviezen kan u verder uw preventiebeleid, GPP en JAP optimaliseren. Contacteer ons voor een prijsofferte.

Eerste hulp bij stress – EHBS

Een preventieve aanpak rond mentale problemen vergroot daarnaast aanzienlijk de slagkracht van organisaties. Leidinggevenden leren tijdig signalen van stress herkennen, hoe ze daarover een gesprek kunnen aangaan en naar wie ze hun medewerker kunnen doorverwijzen voor professionele hulp. Tegelijk verzekeren uitgeschreven procedures dat iedereen zijn verantwoordelijkheden kent en weet wat te doen als zich een mentale crisismoment voordoet.  Voorbeelden van acties zijn opleidingen rond veerkracht of stressherkenning voor leidinggevenden.

Andere wettelijke verplichtingen

Vergeet ook deze documenten niet in het kader van de preventie van psychosociale risico’s:

  • Neem in het arbeidsreglement de procedures op voor het verzoek tot psychosociale interventie.
  • Maak een feitenregister op.
  • Hang de contactgegevens uit van de vertrouwenspersoon.
  • Werk een alcohol- en drugsbeleid uit.

psychosociaal welzijn