Van risicoanalyse brand tot veiligheidsdocumenten

Brand is de nachtmerrie van iedere ondernemer. Daarom wil je het risico op brand zo klein mogelijk houden, explosies voorkomen en vastleggen hoe je handelt bij brand in je bedrijf.  Brandgevaar wordt echter vaak onderschat.  Een kleine brand kan heel snel uitgroeien tot een ware vuurzee en zo veel schade aanrichten. De gevolgen zijn nochtans nefast voor mens, milieu en de continuïteit van uw bedrijf. Het is daarom van levensbelang om de risicofactoren rond brand binnen uw bedrijf te bepalen om preventieve maatregelen te nemen.

Risicoanalyse (Art. III.3-3)

Het Koninklijk Besluit met betrekking tot brandpreventie verplicht iedere werkgever tot het uitvoeren van een brandrisicoanalyse die regelmatig bijgewerkt moet worden. Hiervoor is geen periodiciteit opgegeven, maar er moet in elk geval een update gebeuren bij wijzigingen die een invloed hebben op het brandrisico. Er zijn verschillende risico’s waar rekening mee gehouden moet worden:

 1. waarschijnlijkheid van het ontstaan van brand
 2. arbeidsmiddelen – gebruikte stoffen – processen – interacties
 3. aard van de activiteiten
 4. grootte van de onderneming
 5. bezetting (werknemers, klanten, bezoekers…)
 6. specifieke risico’s eigen aan bepaalde groepen personen die aanwezig zijn
 7. ligging en bestemming gebouwen

4 safe staat je bij van risicoanalyse tot evacuatieoefening en helpt je met het opmaken van een noodplan, en brandpreventiedossier. Ook voorzien we opleidingen.

Een eigen brandbestrijdingsdienst

Elke werkgever verplicht een eigen brandbestrijdingsdienst op te richten, ongeacht de grootte van het bedrijf. Bij het uitwerken van de risicoanalyse houdt de werkgever rekening met:

 • de aard van de werkzaamheden, welke chemische producten worden er gebruikt;
 • het aantal aanwezige personen in de gebouwen van het bedrijf;
 • het specifiek brandrisico;
 • de aanwezige brandbestrijdingsmiddelen;
 • de brandbestrijdingsmiddelen al of niet ter beschikking van de publieke brandweerdiensten.

Preventiemaatregelen

Als werkgever moet u de nodige preventiemaatregelen nemen om:

 • Brand te voorkomen;
 • Personen snel en veilig te evacueren;
 • Brand doeltreffend te bestrijden;
 • De schadelijke effecten te beperken;
 • Interventie van de brandweer te vergemakkelijken.

Brandpreventiebeleid

Met een doordacht brandpreventiebeleid en noodplan verkleint u het risico op brand, en reageert u passend op noodsituaties:

 • Vergroot het bewustzijn van uw werknemers rond het voorkomen van brand en explosie. Organiseer informatie- en sensibiliseringscampagnes.
 • Investeer in veilige arbeidsmiddelen.
 • Voorzie middelen om brand te detecteren, te signaleren en te blussen.
 • Weet als er eigen medewerkers of een dakdekker werkt met een vlam of open vuur. Schrijf voor de start van de werken een vuurvergunning uit.  Zorg dat er een brandblusser staat in de buurt van de werken.
 • Respecteer de brandcompartimentering in uw gebouw om branduitbreiding tegen te gaan.
 • Maak een brandpreventiedossier met procedures en evacuatieplan op.
 • Evalueer en stuur regelmatig bij: hiërarchische lijn doet inspectierondgangen en er zijn jaarlijks  evacuatieoefeningen om uw risicoanalyse up-to-date te houden.

brand