Dynamisch risicobeheersingsysteem – DRBS

Van zodra je één werknemer of uitzendkracht in dienst hebt, ben je wettelijk verplicht (Art. I.2-2) om een dynamisch risicobeheersingssysteem (DRBS) in te voeren. Dit systeem vormt de ruggengraat van je welzijnsbeleid.

Je moet een risicoanalyse uitvoeren om mogelijke risico’s in kaart te brengen. Dit doe je voor de lange termijn op met het Globaal Preventie Plan (GPP) voor een periode van 5 jaar.  Voor de korte termijn maken we het jaaractieplan (JAP).

Het is een dynamisch plan, wat in functie van de tijd en de wijzigende risico’s regelmatig bijgestuurd en aangepast wordt. Dit planmatige beleid is erop gericht om een veilige en gezonde werkomgeving te scheppen om bedrijfsongevallen tegen te gaan en het welzijn te verbeteren.

Globaal Preventie Plan – GPP

In een globaal preventieplan (GPP) staan de preventiemaatregelen die je als werkgever formuleert op basis van de resultaten uit de risicoanalyse. Het preventieplan biedt een overzicht van de aanwezige risico’s in je bedrijf en vertelt wat je gaat doen om deze risico’s uit te schakelen of te beperken. In het GPP moet je rekening houden met jouw bedrijfsactiviteiten, arbeidsprocessen en de grootte van je onderneming. Zo zijn de risicoanalyse en de preventiemaatregelen afgestemd op jouw bedrijfssituatie en niet op deze van een ander bedrijf.  Het globaal preventieplan omvat:

 • de resultaten van de risicoanalyse;
 • de vast te leggen preventiemaatregelen;
 • de te bereiken doelstellingen;
 • de vereiste acties en opdrachten;
 • de vereiste organisatorische, materiële en financiële middelen;
 • de opdrachten, verplichtingen van alle betrokkenen;
 • de wijze waarop het GPP aan wijzigende omstandigheden wordt aangepast
 • de criteria voor de evaluatie van het welzijnsbeleid.

Regelmatig bijsturen

Dit globaal preventieplan dient regelmatig te worden geëvalueerd en zorgt voor het dynamische karakter van het risicobeheersingsysteem.  Er zijn veel redenen om dit globaal preventieplan aan te passen:

 • de gewijzigde wetgeving;
 • nieuwe bedrijfsprocessen en aankoop van arbeidsmiddelen;
 • ongevallen en incidenten die zich hebben voorgedaan;
 • de vragen en adviezen van het comité;
 • verbetervoorstellen van medewerkers.
 • resultaten van interne en externe audits…

Op basis van de risicoanalyse

Om een globaal preventieplan op te stellen is het noodzakelijk de risico’s op de werkplaats te kennen, daarom moet onderzocht worden of er risico’s zijn en welke gevaren ze met zich meebrengen. Vervolgens moet gekeken worden welke preventiemaatregelen er al of niet kunnen genomen worden. De risicoanalyse wordt uitgevoerd op 3 niveaus: de organisatie, de werkpost, het individu (medewerker).

Door wie wordt het GPP opgesteld?

De preventieadviseurs van je interne en externe preventiedienst werken de plannen uit, maar het is uiteindelijk de werkgever die in overleg met het CPBW (comité preventie bescherming op het werk) en de hiërarchische lijn de nodige beslissingen neemt. Is er geen de vakbondsafvaardiging in het bedrijf, dan maak je het plan rechtstreeks bekend aan al je medewerkers via rechtstreekse participatie. Zij moeten dan voldoende tijd krijgen om feedback te geven op het GPP.

Wij helpen met de risicoanalyse

Op basis van de resultaten van de risicoanalyses helpt 4safe uw organisatie bij het bepalen van de preventiemaatregelen die opgenomen worden in het jaarlijks actieplan en het globaal preventieplan. Wij beantwoorden graag uw vragen via info@4safe.be.