Hoe organiseert u EHBO in uw bedrijf?

Ongevallen op de werkvloer zijn helaas niet uit te sluiten. Als ze gebeuren, is de eerste hulp cruciaal, want ze kan levens redden. Wordt een medewerker onwel, dan moeten voldoende mensen snel hulp kunnen bieden. Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de organisatie van eerste hulp (Codex Boek I, titel 5). Daarom is het belangrijk dat je proactief maatregelen neemt. Wat staat je te doen?

Belang van EHBO

EHBO is belangrijk bij levensbedreigende situaties, zoals een hartstilstand, maar uiteraard kunnen eerstehulpverleners ook kleinere letsels behandelen. De toegediende zorgen kunnen de gevolgen van een ongeval of aandoening beperken en beletten dat de verwondingen erger worden.

Zeker bij levensbedreigende letsels is het van groot belang dat mensen in de directe omgeving snel de eerste hulp kunnen toedienen. Zo vermijd je het verlies van cruciale minuten bij het wachten op de hulpdiensten.

Licht arbeidsongeval: nieuw begrip en registratie

Een EHBO-verzorging is een licht arbeidsongeval. Hieronder wordt verstaan: “een ongeval dat niet leidt tot loonverlies of arbeidsongeschiktheid en waarvoor geen tussenkomst van de geneesheer nodig was, maar alleen zorg die pas na het ongeval werd toegediend op de plaats van uitvoering van de arbeidsovereenkomst”.

Vermelding in het EHBO-register

Voor zulke lichte arbeidsongevallen geldt er geen aangifteplicht op voorwaarde dat deze genoteerd zijn in het EHBO-register. Mocht een kleine verwonding gaan zweren en toch door een arts moeten worden verzorgd, dan moet het ongeval alsnog als arbeidsongeval aan de verzekeraar worden aangegeven.

De werknemer die de interventie doet in het kader van de eerste hulp, moet een aantal elementen in het EHBO-register noteren. Deze reeks elementen wordt door artikel I.5-6 van de Codex duidelijker omschreven en aangevuld, omwille van hun bewijswaarde in het kader van de arbeidsongevallenverzekering:

  • de naam van de hulpverlener
  • de naam van het slachtoffer
  • de plaats, datum, uur, beschrijving en de omstandigheden / oorzaken van het ongeval of het onwel worden,
  • aard van de kwetsuren
  • type en middelen van eerste hulp, eventuele opvolging
  • de aard, datum en uur van de interventie
  • de identiteit van eventuele getuigen

Er moet dus steeds een spoor van het lichte ongeval terug te vinden zijn, hetzij via de registratie, hetzij via de aangifte bij de verzekeraar.

Opname in het jaarverslag van de interne preventiedienst

Om te vermijden dat lichte arbeidsongevallen uit de statistieken zouden verdwijnen, worden ze ook opgenomen in het jaarverslag van de interne preventiedienst.

Jaarlijkse bijscholing voor hulpverleners

Als algemene regel moeten de hulpverleners jaarlijks bijscholing volgen. Art. I.5-9 bepaalt echter dat een EHBO-bijscholing om de twee jaar kan plaatsvinden, op voorwaarde dat de werkgever, op basis van de voorafgaande risicoanalyse, en na voorafgaand advies van onder andere de arbeidsgeneesheer, aantoont dat dit geen afbreuk doet aan de kennis en vaardigheden waarover de hulpverleners moeten beschikken.

Als een hulpverlener niet kan deelnemen aan een bijscholingssessie, heeft hij 12 maanden tijd om een andere bijscholingssessie te volgen. Wanneer een werknemer bv. een bijscholingssessie zou volgen op 10 februari 2014, maar op die datum afwezig is wegens ziekte, dan moet hij een andere bijscholingssessie volgen, ten laatste op 10 februari 2015, zo niet wordt hij niet langer vermoed op te treden als hulpverlener.

EHBO-koffer

Ontsmettingsmiddel, pleisters en verbanden, zwachtels, schaar en pincet, veiligheidsspelden en een (isolatie)deken: dat alles zit al zeker in de verplichte EHBO-koffer. Wat er voor de rest in moet, hangt af van de risicoanalyse van je onderneming.

Het verzorgingslokaal

Het verzorgingslokaal is verplicht in de ondernemingen die ingedeeld worden in de groepen A, B of C, behalve indien uit de risicoanalyse blijkt dat dit niet noodzakelijk is (Art. I.5-5). De inrichting van het verzorgingslokaal (karakteristieken van het lokaal, materiaal, meubilair, …) wordt eveneens bepaald door de werkgever na advies van de arbeidsgeneesheer en het Comité.

Hoewel het lokaal enkel mag gebruikt worden met als doel het toedienen van de eerste hulp, voorziet een bepaling dat het lokaal ook kan gebruikt worden als rustlokaal opdat de zwangere werkneemsters er kunnen rusten in aangepaste omstandigheden van comfort en opdat de werkneemsters die borstvoeding geven er hun kind kunnen voeden of melk afkolven.

Het verzorgingslokaal is voldoende ruim bemeten, biedt alle waarborgen inzake veiligheid en hygiëne en is voorzien van zowel koud als warm stromend water. Het wordt verlucht, verlicht en verwarmd in functie van zijn bestemming.

De plaats van het lokaal wordt aangeduid door een bord, overeenkomstig de bepalingen inzake de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk.

Informeren van werknemers

Alle werknemers moeten kennis hebben van de procedures voor eerste hulp, van de personen die aangeduid zijn om eerste hulp te verlenen, van de plaats waar de EHBO-uitrusting zich bevindt en van het alarm- en intern communicatiesysteem. De instructies voor medewerkers kan je best regelmatig herhalen om paniekreacties en onnodig tijdverlies bij ongevallen te vermijden.  Bij specifieke risico’s, zoals het omgaan met chemische producten, kan een opleiding op maat soelaas bieden.

De risicoanalyse uitwerken

Is je onderneming voorbereid bij ongevallen of noodsituaties ? 4 safe helpt je bij het organiseren van EHBO in je organisatie.  Op basis van de risicoanalyse stel je een intern noodplan op waarin de te volgen procedures voor eerste hulp vermeld staan.

eerste hulp