Vele studenten blijven niet bij de pakken zitten deze zomer. Om een centje bij te verdienen, steken ze gretig de handen uit de mouwen tijdens de zomermaanden. Voor jongeren aan de slag gaan, nemen ze best de regelgeving rond studentenarbeid even onder de loep. Op die manier komen ze niet voor onaangename verrassingen te staan.

Zoals bekend, is de student onder bepaalde voorwaarden niet onderworpen aan de sociale zekerheid voor werknemers, maar is er op hun loon slechts een heffing voor de sociale zekerheid aan een lager tarief, een solidariteitsbijdrage, verschuldigd.

Vanaf 1 januari 2012 zijn er een aantal nieuwe bepalingen in voege getreden die zich onder andere situeren op het vlak van de maximumduur van de overeenkomst voor studenten en het aantal dagen dat de student per jaar kan werken aan de solidariteitsbijdrage. Deze nieuwigheden hebben een vrij grote impact op de tewerkstelling van jobstudenten en dit zowel voor de student zelf als voor de werkgever. Het is dan ook zeker aangewezen om even stil te staan bij de belangrijkste wijzigingen alvorens studenten in dienst te nemen.

Jaarlijks 50 arbeidsdagen per student 

Studenten kunnen jaarlijks een maximum van 50 dagen werken aan verminderde sociale bijdragen. Deze dagen mogen vrij worden gekozen en opgenomen, gespreid over het hele kalenderjaar.

Door deze nieuwe regeling kan een werkgever een student nu bijvoorbeeld ineens voor twee volledige zomermaanden tewerkstellen. Een andere mogelijkheid is dat een onderneming dezelfde student het hele jaar laat werken gedurende 1 dag per weekend. De vroegere opdeling van de arbeidsdagen volgens bepaalde periodes van het jaar valt dus weg.

Op hoeveel ‘vrije’ dagen staat de teller?

Wanneer u als onderneming een student in dienst neemt, controleer dan zeker op voorhand met hoeveel dagen deze student al staat ingepland tijdens het lopende kalenderjaar. Vanaf 1 januari 2012 kunnen studenten hun saldo arbeidsdagen aan verminderde solidariteitsbijdragen consulteren via een elektronische toepassing op de RSZ-website (student@work). De student kan u dan een attest bezorgen waarop dit saldo staat vermeld, of hij kan u via een code zelf toegang verlenen tot deze website.

Studentenovereenkomst van maximaal 12 maanden 

Vanaf 2012 is het mogelijk om een studentenovereenkomst voor 12 maanden af te sluiten. Als deze periode van 12 maanden wordt overschreden, wordt de student geacht verbonden te zijn met een gewone arbeidsovereenkomst.

Eén enkele solidariteitsbijdrage van 8,13% 

Er geldt één uniforme solidariteitsbijdrage van 8,13%, die het hele jaar van toepassing is. De werkgever neemt hiervan 5,42% voor zijn rekening en 2,71% is ten laste van de student.

Om van deze solidariteitsbijdrage te kunnen genieten, gelden volgende voorwaarden:
• De student is tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst voor studenten, zoals bedoeld in de wet op de arbeidsovereenkomsten.
• De tewerkstelling van de student is beperkt tot de eerste aangegeven 50 arbeidsdagen van een kalenderjaar.
• De tewerkstelling van de student is enkel toegestaan tijdens periodes waarin hij/zij niet verplicht aanwezig moet zijn in de onderwijsinstellingen.

Wanneer deze voorwaarden worden overschreden, moeten zowel de student als de werkgever de normale socialezekerheidsbijdragen betalen.


Wat houdt een studentenovereenkomst in?

Een studentenovereenkomst is een speciale overeenkomst voor studenten die zowel voor jou als je werkgever voordelig is. Werk je via zo’n overeenkomst, dan moeten jij en je werkgever geen sociale bijdragen betalen op je loon, op voorwaarde dat je per jaar niet meer dan 50 arbeidsdagen werkt. Onder een arbeidsdag verstaan we elke dag waarvoor je loon ontvangt, dus ook weekends en feestdagen, dagen waarop je ziek was, enz.

Een studentenovereenkomst kan een proeftijd bevatten. De proeftijd duurt minimum 7 en maximum 14 dagen. Tijdens de eerste 7 dagen kan je werkgever de overeenkomst niet beëindigen, tenzij om een dringende reden.
Wanneer kom ik hiervoor in aanmerking?

Om een studentenjob te kunnen doen via een studentenovereenkomst, moet je:

  • minstens 15 jaar oud zijn,
  • minstens in het tweede jaar secundair zitten, en
  • onderwijs met volledig leerplan volgen.

Volg je deeltijds onderwijs, dan kan je enkel een studentenjob doen via een studentenovereenkomst als je ook aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • je werkt niet met een deeltijdse arbeidsovereenkomst of een deeltijdse stageovereenkomst,
  • je bent niet verbonden met een leerovereenkomst voor werknemersberoepen of voor zelfstandigen en KMO’s,
  • je ontvangt geen werkloosheidsuitkeringen, en
  • je werkt enkel tijdens de schoolvakanties als jobstudent.

Opgelet: je kan niet via een studentenovereenkomst aangeworven worden als: je al meer dan 6 maanden werkt, of avondschool volgt of onderwijs met beperkt leerplan (dat is minder dan 15 uur per week), of een onbezoldigde stage doet die deel uitmaakt van je studieprogramma.

Werkgevers kunnen je in deze drie gevallen wél aanwerven met een gewone arbeidsovereenkomst, maar dit is zowel voor hen als voor jou minder voordelig.

Meer weten:
Vergeet ook uw onthaalbrochure niet te laten tekenen.
Brochure FODWASO: Wegwijs in studentenarbeid 2012
Studentatwork