De vergrijzing en de lage werkzaamheidsgraad bij ouderen drukken op onze sociale zekerheid. Oudere werknemers verlaten te snel de Belgische arbeidsmarkt, en vinden vanaf een bepaalde leeftijd nog heel moeilijk een job.

Om het tij te keren, bewandelt de regering verschillende pistes. Eindeloopbaanstelsels zoals brugpensioen en vervroegd pensioen worden geleidelijk afgebouwd of ontmoedigd. Voor januari 2013 zijn maatregelen aangekondigd die de (hogere) kost van oudere werknemers moeten temperen.

Wie moet een werkgelegenheidsplan opstellen? 

Elke onderneming met meer dan 20 werknemers moet vanaf 2013 een ‘werkgelegenheidsplan oudere werknemers’ opstellen. Dat plan moet maatregelen bevatten om werknemers van 45 jaar en ouder aan te trekken of langer te behouden binnen het bedrijf. Op die manier wil de overheid oudere werknemers langer actief houden op de arbeidsmarkt. De regeling is van toepassing op werkgevers uit de privésector, de openbare sector ontspringen voorlopig de dans.

Wat zal er dan nog veranderen in 2013 ? 

Om de aanwerving van oudere werknemers nog sterker aan te moedigen, worden de Vlaamse premies 50+ hervormd. De werkgever zal, bij aanwerving van een werkzoekende 50-plusser, recht hebben op een premie waarvan de hoogte zal variëren op basis van de leeftijd en duur van het werkzoekend zijn. Zo zal de premie hoger zijn bij de aanwerving van een 55-plusser dan voor de aanwerving van een werknemer tussen de 50 en de 55 jaar. Ook als betrokkene vóór de aanwerving minstens 1 of 2 jaar werkzoekend was, zal de tussenkomst meer bedragen.

Het aanwerven van 50-plussers, en zeker van 55- en 60-plussers die hun job verloren hebben, wordt almaar interessanter. De premies die de Vlaamse regering daarvoor geeft, kunnen oplopen tot de helft van de loonkosten gedurende twee jaar.

De nieuwe premie of loonsubsidie bedraagt tot dertig procent van de loonkosten gedurende één jaar, als het gaat om 50-54’ers die minder dan 1 jaar werkzoekend zijn. Dat loopt op tot 50 procent gedurende één jaar voor 55-plussers. Alle 50-plussers die langer dan twee jaar werkloos zijn, komen in aanmerking voor de premie tot vijftig procent. De loonkosten zijn beperkt tot tweemaal het minimumloon.

  • Schaal 1 voorziet in een premie gedurende 1 jaar ter waarde van 30% van het brutoloon, met een maximaal referteloon van tweemaal het GMMI (Gemiddeld Maandelijks Minimuminkomen).
  • Schaal 2 voorziet in een premie gedurende 1 jaar ter waarde van 50% van het brutoloon, met een maximaal referteloon van tweemaal het GMMI.
  • Schaal 3 voorziet in een premie gedurende 2 jaar ter waarde van 50% van het brutoloon, met een maximaal referteloon van tweemaal het GMMI.

Voor 50-plussers die ze in dienst hebben of nemen, krijgen werkgevers daarbovenop een federale verlaging van de sociale bijdragen. Die verlaging moet de erg hoge loonkosten voor oudere werknemers compenseren. Die zijn zo hoog omdat België nog altijd werkt met loonschalen die veel sterker dan elders gekoppeld zijn aan anciënniteit. Voor meer details neem contact op met uw sociaal bureau.