De Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk (FOD Werkgelegenheid) organiseerde een inspectiecampagne rond de veiligheid en de gezondheid van uitzendkrachten. Deze campagne kadert in een Europees initiatief dat wordt georganiseerd door het Europese Comité van de Hoge Vertegenwoordigers van de Arbeidsinspectie en bevat een luik over grensoverschrijdende uitzendarbeid. De inspectiecampagne, die een verbetering van de arbeidsomstandigheden op het oog heeft, liep tijdens het jaar 2018.

Uitzendkrachten

Hoewel uitzendkrachten tot een groep van kwetsbare werknemers behoren, wordt de afgelopen jaren aanzienlijk meer beroep op hen gedaan. Uit verschillende studies blijkt dat tijdelijke werknemers, in tegenstelling tot vaste werknemers, vaker het slachtoffer zijn van een arbeidsongeval. Een gebrek aan informatie over veiligheids- en gezondheidsrisico’s op de werkplek kan hiervan een oorzaak zijn.

Inspectiecampagne 2009

De inspectiecampagne in de uitzendsector uit 2009 door het Toezicht op het Welzijn op het Werk legde diverse tekortkomingen bloot: “In de helft van de gevallen ontbraken werkpostfiches of waren ze slecht of onvolledig ingevuld”, zegt Luc Van Hamme, campagnecoördinator van het Toezicht op het Welzijn op het Werk. “Bij 60% ontbraken formulieren van de gezondheidsbeoordeling. Bij de gebruikers werd de risicoanalyse vaak niet uitgevoerd, werd niet in een passende opleiding voorzien of ontbraken persoonlijke beschermingsmiddelen, …”

Internationale samenwerking 

De Europese campagne bevat ook een grensoverschrijdend luik dat buitenlandse uitzendondernemingen die uitzendkrachten in België ter beschikking stellen controleerde. Hiervoor werden gezamenlijke inspectieteams uit beide landen ingezet die zowel het uitzendkantoor als de gebruikers controleerden. België ondernam stappen om controles te organiseren in samenwerking met Franse, Poolse, Portugese, Roemeense en Spaanse collega’s.

Doelstellingen en analyse 

De voornaamste doelstellingen van de campagne waren:

– De gezondheid en de veiligheid van de uitzendkrachten bevorderen en verbeteren.
– De werkgevers (uitzendondernemingen en gebruikersondernemingen), de uitzendkrachten en de sociale partners informeren en sensibiliseren over de gezondheid en de veiligheid van de uitzendkrachten.

Resultaten Europese campagne 2018 – 2019

In deze nationale campagne werd nagegaan in hoeverre de reglementering over het welzijn op het werk wordt nageleefd door zowel de uitzendondernemingen als de ondernemingen die deze uitzendkrachten gebruiken. Hiervoor werden de 8 regionale directies van de arbeidsinspectie gemobiliseerd en in totaal 34 uitzendkantoren en 141 gebruikersondernemingen gecontroleerd.  Welke waren de vaststellingen:

– Uitzendkrachten zijn nog steeds aan het werk zonder correcte medische geschiktheidseisen.
– Eén op drie ondernemingen die de uitzendkrachten tewerkstellen beschikken nog steeds niet over de verplichte risicoanalyse.

Vergelijking met de resultaten uit 2009

De inspecteurs merkten wel een verbetering ten opzichte van de campagne van 2009: van 55 naar 35% voor wat betreft de medische geschiktheidseisen. Dit is vermoedelijk te wijten aan de oprichting van een centrale gegevensbank voor gezondheidstoezicht van uitzendkrachten die wettelijk beheerd wordt door de Centrale Preventiedienst voor de uitzendsector, Preventie en Interim. Er is nochtans nog veel ruimte voor verbetering. Zo stelde de inspectie vast dat de arbeidsartsen van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk deze databank niet voldoende of onvolledig voeden.

Voor wat betreft de risicoanalyse die uitgevoerd moet worden door de gebruikers, hebben de inspecteurs een verbetering vastgesteld: van 40 naar 30%. De afwezigheid van een risicoanalyse bemoeilijkt het nemen van gepaste beschermingsmaatregelen en het opmaken van een werkpostfiche die toch het communicatiemiddel is tussen gebruiker, uitzendonderneming en uitzendkracht.

Tijdens deze campagne, hebben de inspecteurs in totaal 111 waarschuwingen uitgevaardigd. In twee gevallen werd zelfs het werk stilgelegd.

Wat kan 4 safe voor jou doen ?

Hulp nodig bij het uitwerken van de risico’s voor uitzendkrachten en het opmaken van de werkpostfiche ? 4 safe komt op periodieke basis de interne preventieadviseur bijstaan bij het uitvoeren van zijn opdrachten vanuit de welzijnswet en de CODEX.

Bewerkte bron:

www.beswic.be