Ongevallen op de werkvloer zijn niet uit te sluiten. Als ze gebeuren, is eerste hulp cruciaal, want ze kan levens redden. Als werkgever ben je verantwoordelijk voor de organisatie van eerste hulp binnen je bedrijf. Wat staat je te doen?

Een eerste hulp beleid in 4 stappen

Een goede EHBO-procedure omvat de regels en stappen die doorlopen moeten worden bij een ongeval. Wie zal wat doen bij een noodsituatie? Hoe klein ook, er moet altijd een melding gemaakt worden via een registratie (op papier of digitaal). Enkel zo is het mogelijk om de oorzaak te onderzoeken en een herhaling in de toekomst te vermijden. Daarnaast moeten de EHBO hulpverleners gekend zijn bij uw medewerkers. Hoe kan men ze oproepen bij een noodsituatie? Goede communicatie is een voorwaarde om zo snel mogelijk de juiste hulp te kunnen bieden.

1. Op basis van de risicoanalyse gaan we bepalen hoe we de eerstehulp gaan organiseren. Op basis van ongevallen uit het verleden, gesprekken met de medewerkers gaan we vaststellen welke risico’s en letsels kunnen voordoen binnen uw organisatie. En welke hulpmiddelen en acties daarvoor aangewezen zijn.

2. Door het uitwerken van een preventiebeleid nemen we passende maatregelen: werk procedures uit, voorzie een eerstehulpuitrusting en duid hulpverleners aan onder uw werknemers;

3. Regelmatig opleiden – Bepaal hoeveel werknemers u inzet als hulpverlener. Zal er altijd iemand aanwezig zijn? Denk aan ploegenwissels, vakantie of ziekte van een EHBO’er. Voorzie opleiding en jaarlijkse bijscholing.

4.Evaluatie – Evalueer uw beleid regelmatig en stuur bij waar nodig.

Licht arbeidsongeval: nieuw begrip en registratie

Binnen de Arbeidsongevallenwet (Codex boek I, titel 5) werd in 2014 een nieuw begrip ingevoerd: het licht arbeidsongeval. Hieronder wordt verstaan: “een ongeval dat niet leidt tot loonverlies of arbeidsongeschiktheid en waarvoor geen tussenkomst van de geneesheer nodig was, maar alleen zorg die pas na het ongeval werd toegediend op de plaats van uitvoering van de arbeidsovereenkomst”.

Vermelding in het EHBO-register 

Voor zulke lichte arbeidsongevallen geldt er geen aangifteplicht op voorwaarde dat deze genoteerd zijn in het EHBO-register. Mocht een kleine verwonding gaan zweren en toch door een arts moeten worden verzorgd, dan moet het ongeval alsnog als arbeidsongeval aan de verzekeraar worden aangegeven.

De werknemer die de interventie doet in het kader van de eerste hulp, moet een aantal elementen in het EHBO-register noteren. Deze reeks elementen wordt door artikel 1 van het KB van 9 maart 2014 duidelijker omschreven en aangevuld, omwille van hun bewijswaarde in het kader van de arbeidsongevallenverzekering:

  • de naam van de hulpverlener
  • de naam van het slachtoffer
  • de plaats, datum, uur, beschrijving en de omstandigheden / oorzaken van het ongeval of het onwel worden,
  • aard van de kwetsuren
  • type en middelen van eerste hulp, eventuele opvolging
  • de aard, datum en uur van de interventie
  • de identiteit van eventuele getuigen

Er moet dus steeds een spoor van het lichte ongeval terug te vinden zijn, hetzij via de registratie, hetzij via de aangifte bij de verzekeraar.

Opname in het jaarverslag van de interne preventiedienst 

Om te vermijden dat lichte arbeidsongevallen uit de statistieken zouden verdwijnen, worden ze ook opgenomen in het jaarverslag van de interne preventiedienst.

Jaarlijkse bijscholing voor hulpverleners

Als algemene regel blijft behouden dat hulpverleners jaarlijks bijscholing moeten volgen. Artikel 2 van het KB van 19 maart 2014 bepaalt echter dat een EHBO-bijscholing om de twee jaar kan plaatsvinden, op voorwaarde dat de werkgever, op basis van de voorafgaande risicoanalyse, en na voorafgaand advies van onder andere de arbeidsgeneesheer, aantoont dat dit geen afbreuk doet aan de kennis en vaardigheden waarover de hulpverleners moeten beschikken.

Als een hulpverlener niet kan deelnemen aan een bijscholingssessie, heeft hij 12 maanden tijd om een andere bijscholingssessie te volgen. Wanneer een werknemer bv. een bijscholingssessie zou volgen op 10 februari 2020, maar op die datum afwezig is wegens ziekte, dan moet hij een andere bijscholingssessie volgen, ten laatste op 10 februari 2021, zo niet wordt hij niet langer vermoed op te treden als hulpverlener.

Samen veilig en wel

Dringend hulp nodig, zoek je ervaren handen bij het opstellen van de risicoanalyse EHBO of het uitwerken van de EHBO-procedure? 4 safe helpt je uit de nood. Contacteer ons.

 

Meer informatie

Wetgeving EHBO

Vluchtgedrag bij brand