Voelen uw medewerkers zich goed in hun vel, is er een aangename positieve werksfeer, dan zijn ze tot veel in staat. Maar misschien lijden uw mensen aan stress op het werk of hebben ze te maken met geweld en pesterijen. Deze psychosciale risico’s (PSR) zijn niet alleen nefast voor de medewerker zelf (stress, hoofdpijn, slaapstoornissen, depressie, burn-out…), maar ook voor de onderneming (hoog werkverzuim, mensen verlaten het bedrijf, ongevallen op het werk, dalende productiviteit, mindere resultaten…).

De consequenties hebben een negatieve impact op zowel de gezondheid en veiligheid, als op het gerealiseerde werk. De meest extreme gevolgen van psychosociale risico’s zijn onder meer burn-out, alcohol- en drugsgebruik en zelfdoding.

De cijfers spreken voor zich 

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is helaas een fenomeen dat zich meer en meer voordoet en waar iedereen de dupe van is. Uit een Belgisch onderzoek naar de arbeidsomstandigheden die in 2010 gehouden werd bij 4000 werknemers blijkt immers dat:

  • 28 % (of 3 op 10 wn) vaak stress ondervindt op het werk
  • 13 % in aanraking is gekomen met verbaal geweld
  • 9 % het slachtoffer geweest is van intimidatie of pesten op het werk
  • 7% last heeft van bedreigingen of vernederend gedrag
  • 3 % fysiek geweld heeft ondergaan.

Hoge arbeidsdruk en te weinig arbeidsorganisatie

Aan de basis van deze risico’s liggen de arbeidsomstandigheden en de arbeidsorganisatie. Andere oorzaken zijn de intensiteit van de arbeid, de hoge arbeidsdruk wanneer met strikte tijdslimieten gewerkt wordt, het arbeidsritme, jobonzekerheid, gebrek aan evenwicht tussen arbeid en privé-leven. Daarbij komen nog herstructureringen die 3 op de 10 werknemers tijdens de laatste drie jaar meegemaakt hebben.

Het is ook essentieel om psychosociale risico’s in een brede context te plaatsen. Psychosociale risico’s staan immers ook niet los van fysieke risico’s zoals lawaai, verlichting, het arbeidsritme,… De problematiek van de psychosociale risico’s op het werk vormt een onderdeel van de welzijnswet.

De welzijnswet beschermt

In het kader van de welzijnswet van 4 augustus 1996 moet elke werkgever de psychosociale risico’s (PSR) in kaart brengen en de nodige preventiemaatregelen nemen om de psychosociale arbeidsbelasting (PSA) te beperken. Dit werd aangevuld met het KB 17 mei 2007 betreffende de voorkoming van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk, waaronder geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. De recente wettelijke aanpassingen dwingen om meer aandacht te schenken aan preventie tot het voorkomen van stress, agressie, grensoverschrijdend gedrag en pesten op het werk.  En dit het liefste op een proactieve manier.

Wat te doen?

Aan de psychosociale risico’s op het werk kan iets gedaan worden. In tal van ondernemingen bestaat reeds een doordacht preventiebeleid.  De 4 safe welzijnsbarometer analyseert de risico’s op basis van vragenlijsten en interviews, waarbij knelpunten zichtbaar worden. Afhankelijk van de gestelde prioriteiten worden actieplannen opgemaakt en uitgevoerd. Na de implementatie worden dan opnieuw controle metingen gedaan.

Uit de praktijk blijkt, dat na preventiecampagnes en acties, het arbeidsklimaat en de werksfeer gevoelig zijn verbeterd, met meer tevreden medewerkers. Dit vertaalt zich in meer efficiëntie, betere bedrijfsresultaten en meer betrokken werknemers die gezonder leven, minder afwezig zijn en een lagere kostenstructuur.

4 safe helpt graag verder met uw vragen rond dit thema en geeft advies waarmee je aan de slag kan.

Meer informatie:
Voel je goed op het werk