Heeft de bakker op de hoek, de boekhouder of het verzekeringskantoor een globaal preventie plan (GPP) nodig ?  Nog elke maand kom ik zelfstandigen en zaakvoerders tegen die mij vertellen dat zij geen preventiebeleid of brandpreventiedossier moeten hebben omdat ze een kleine onderneming zijn.  Maar hoe zit de vork nu juist aan de steel ?

De wet welzijn op het werk 

De wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk , kortweg de “welzijnswet”, is de basiswet op het vlak van de veiligheid en de gezondheid op het werk.  Deze wet is van toepassing op elke werkgever en werknemer.

De werkgever die één iemand tewerkstelt met een arbeidsovereenkomst, een leerovereenkomst, een interim contract of iemand die stage loopt, moet de nodige welzijnsdocumenten kunnen voorleggen (De welzijnswet, Hfst I, art. 2). De wettelijke verplichtingen kunnen technisch, organisatorisch, administratief of gedragsgericht zijn en hebben betrekking op alle partijen.

De verschillende welzijnsonderwerpen zijn uitgewerkt in de CODEX.  Ondertussen zitten we aan de versie 2017.

Waar moet je aan denken ?

De wetgever spreekt over documentatie verspreid over de 7 welzijnsdomeinen (Codex Art. I.2-2):

1. Arbeidsveiligheid: gebruik van machines, elektrische installaties …
2. Gezondheid: medische controles, gezondheidsvoorlichting …
3. Ergonomie: denk aan beeldschermwerk, poetsen van lokalen …
4. Psychosociale aspecten: mentale belasting, stress op het werk, pesterijen …
5. Verfraaiing van de werkplaats: onderhoud en aangename werkomgeving …
6. Arbeidshygiëne: chemische stoffen, klimaat, lawaai, asbest …
7. Leefmilieu: mobiliteit, woon-werkverkeer, fietsbeleid …

Systematische Aanpak

Veilig werken begint bij een brede kijk op gevaren, risico’s en preventie en een systematische aanpak. Elke organisatie moet hiervoor een Dynamisch Risicobeheersingssysteem (DRBS) implementeren – Codex boek I, titel 2, Hfst II. – dat maximaal geïntegreerd word in het ondernemingsbeleid. Risicoanalyses vormen een cruciaal deel van het DRBS.

Veilig werken verloopt in drie fasen:

* tijdig herkennen wat slecht kan aflopen (= risico’s inventariseren)
* beoordelen van de risico’s (= risico’s evalueren)
* gepaste acties ondernemen (=risico’s beheersen)

Het dynamisch risicobeheersingssysteem heeft tot doel de planning van de preventie en de uitvoering van het beleid met betrekking tot het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk mogelijk te maken.

Binnen het DRBS wordt een strategie ontwikkeld in verband met het verrichten van een risicoanalyse op basis waarvan preventiemaatregelen worden vastgesteld, voor een termijn van vijf jaren. Dit noemen we het globaal preventieplan (GPP). Dit GPP wordt dan verder opgesplitst in jaaractieplannen (JAP).

Wil u weten waar je staat ?

4 safe helpt u hierbij. Bij ons bezoek aan uw bedrijf stellen wij u een korte reeks vragen die verwerkt worden in de 4 safe quickscan. Resultaat is een bondig overzicht waar uw bedrijf staat op veiligheid. Daarbij krijgt u vrijblijvend enkele aanbevelingen waar de veiligheid, gezondheid en welzijn verbeterd kunnen worden in uw bedrijf.

Neem vandaag nog contact op met 4 safe om uw veiligheid en welzijn quickscan te laten uitvoeren.

Bekijk alle nieuwsberichten