De Europese CLP-regelgeving (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures) organiseert sinds 2010 de toepassing in Europa van het GHS (Globally Harmonised System) voor classificatie en etikettering van gevaarlijke stoffen. Eén van de doelstellingen van het REACH is een goede communicatie rond chemische stoffen en mengsels doorheen de toeleveringsketen. De leverancier verstrekt informatie aan de klant over hoe chemische stoffen veilig gebruikt kunnen worden. Deze informatie vinden we terug op de safety data sheet (SDS-fiche). Vanaf 1 januari 2023 wordt de inhoud en het format aangepast van alle SDS’en. Maar eerst even terug in de tijd.

9 pictogrammen geven de gevaren aan

Sinds 2017 moet de leverancier van een gevaarlijke stof of mengsel u een veiligheidsinformatieblad (VIB) of safety data sheet (SDS) bezorgen met de GHS symbolen. De oude vierkante pictogrammen in oranje kleur werden vervangen door ruitvormige pictogrammen: een zwart symbool tegen een witte achtergrond en met een rode rand. Daar kwamen toen 2 nieuwe categorieën bij voor:

 • gassen onder druk
 • lange termijn gezondheidsgevaarlijk

Waarschuwingsmeldingen 

Alle pictogrammen hebben voortaan een waarschuwingsmelding met het woord ‘gevaar’ of ‘opgepast’. De vermelding ’GEVAAR’ geldt voor de gevaarlijkste chemische producten. De vroegere vermeldingen R (risico) en S (Security – veiligheid) worden vervangen door de vermeldingen H (HAZARD – gevaar) en P (PRECAUTIONS – voorzorgsmaatregelen).

 1. – Fysiek risico
 2. – Gezondheidsrisico
 3. – Milieurisico

Risicoanalyse gevaarlijke stoffen

Het KB chemische agentia (Codex boek VI, titel 1) vraagt de werkgevers om de risico’s te beoordelen voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers. Het is belangrijk rekening te houden met de gevaarkenmerken, maar ook het gebruikspatroon van het product.   Vergeet de resultaten niet te vertalen naar preventiemaatregelen in de veiligheidsinstructiekaarten (VIK) voor de medewerkers op werkvloer. Bel of mail 4 safe bij vragen of om ondersteuning bij het uitwerken van de nodige documentatie.

UFI nummer

Een UFI nummer (Unique Formula Identifier) is een unieke formule-identificatie van een mengsel. Dit uniek alfanumeriek nummer wordt gekoppeld aan de samenstelling van een mengsel. Bij de aangifte van een gevaarlijk mengsel bij het antigifcentrum dient deze unieke code doorgegeven te worden. Samen met de handelsnaam van een product en de UFI code stelt dit het antigifcentrum in staat om bij een vergiftiging de samenstelling van het product nauwkeurig te identificeren.

Informatie over de bestanddelen (rubriek 3 – SDS)

Indien in de stof of het mengsel nanovormen aanwezig zijn dan dient er informatie m.b.t. deze nanovormen opgenomen te worden bij de samenstelling net als de aanwezigheid van stoffen met hormoonontregelende eigenschappen.

M-factor is een vermenigvuldigingsfactor voor stoffen met acute toxiciteit.

SCL of specifieke concentratiegrenzen zijn toegewezen drempels waarop of waarboven de aanwezigheid van een stof (en zijn verontreinigingen, additieven, ..) of een mengsel ertoe leidt dat de stof of het mengsel als gevaarlijk wordt ingedeeld.

Fysische en chemische eigenschappen (rubriek 9)

Rubriek 9 zal een volledige herziening ondergaan. Bij de nieuwe versie van bijlage II van REACH worden de eigenschappen zo onderverdeeld:

 • Fysieke toestand
 • Kleur
 • Geur
 • Smeltpunt/vriespunt
 • Kookpunt of begin kookpunt en kooktraject
 • Ontvlambaarheid
 • Onderste en bovenste explosiegrens
 • Vlampunt
 • Zelfontbrandingstemperatuur
 • Ontledingstemperatuur
 • pH
 • Kinematische viscositeit
 • Oplosbaarheid
 • Verdelingscoëfficiënt
 • Dampspanning
 • Dichtheid en/of relatieve dichtheid
 • Relatieve dampdichtheid
 • Deeltjeskenmerken

Voor welke producten geldt CLP ?

De nieuwe regelgeving is van toepassing op de meeste gevaarlijke producten, maar niet op allemaal. Radioactieve stoffen, afval, geneesmiddelen, cosmetica, additieven en aroma’s bij voedingsmiddelen vallen er bijvoorbeeld niet onder. De CLP-regelgeving is ook niet van toepassing op het vervoer van gevaarlijke stoffen. Daarvoor blijft de bestaande ADR-etikettering van toepassing. ADR staat voor: ‘Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route’.

 

Meer informatie

REACH

Bleekwater en chloordampen een dodelijke combinatie

Vluchtige dampen in chemische stoffen en de schildersziekte