In het Publicatieblad van de Europese Unie van 31 maart 2016 verscheen verordening (EU) 2016/425 van het Europees Parlement betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).

De verordening trekt richtlijn 89/686/EEG in 

Richtlijn 89/686/EEG was in de verschillende nationale wetgevingen omgezet. Bij de toepassing van deze richtlijn zijn onvolkomenheden aan het licht gekomen over de omschrijving van de PBM en over de conformiteitsbeoordelingsprocedures. Dankzij de nieuwe verordening zullen de essentiële gezondheids-en veiligheidseisen en de conformiteitsbeoordelingsprocedure voortaan identiek zijn in alle lidstaten.

De verordening is strenger dan de oude richtlijn: zij is van toepassing op meer producten, deelt sommige PBM’s in een hogere klasse in, en onderwerpt de nationale keuringsinstellingen aan meer controle.

Nieuwe regels vanaf 21 april 2018 van toepassing 

De verordening omschrijft drie soorten essentiële voorschriften:
* algemene voorschriften die voor alle PBM gelden;
* aanvullende voorschriften voor verschillende typen PBM;
* aanvullende voorschriften die specifiek zijn voor bepaalde risico’s.

Dit overzicht geeft aan waaraan PBM die vanaf 21 april 2018 in de handel worden gebracht, in de EU zullen moeten voldoen. 21 april 2019 is de uiterste datum waarop er nog oude PBM’s in de handel mogen worden gebracht.

Algemene voorschriften (voor alle PBM) – Codex boek IX, titel 2

• Ergonomie: de PBM moeten het mogelijk maken dat de gebruiker de activiteit waardoor hij aan risico’s wordt blootgesteld, normaal kan uitoefenen en daarbij een passende bescherming van zo hoog mogelijk niveau geniet.
• Onschadelijkheid: de PBM mogen geen risico’s of andere factoren opleveren die hinder veroorzaken.
• Comfort- en doelmatigheidsfactoren
• Instructies en gegevens van de fabrikant

Aanvullende voorschriften voor verschillende typen PBM

Hierbij lichten wij een tipje van de sluier rond veiligheidsbrillen, gehoorbescherming of beschermingskledij…

1. PBM voor gelaat, ogen

– De door de PBM veroorzaakte beperking voor gelaat, ogen, gezichtsveld of ademhalingswegen van de gebruiker moet zo veel mogelijk worden beperkt;
– De schermen moeten een mate van optische neutraliteit hebben die verenigbaar is met de precisie en de duur van de activiteiten van de gebruiker;
– Moeten een bewerking ondergaan of worden uitgerust met een systeem om wasemvorming te voorkomen;
– Moeten verenigbaar zijn met het dragen van een corrigerende bril of contactlenzen.

2. Bescherming van de ademhalingswegen, stoffen en mengsels die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en tegen schadelijke biologische agentia

– De PBM moeten de gebruiker kunnen voorzien van voor inademing geschikte lucht;
– De PBM moeten de ademhalingsfunctie en -hygiëne van de gebruiker tijdens het dragen op deugdelijke wijze waarborgen;
– De PBM moeten ervoor zorgen dat er zo weinig verontreinigingen binnendringen dat de gezondheid of de hygiëne van de gebruiker geen nadelen ondervindt.

– Bescherming van de huid en de ogen tegen ongewenst contact.
– De PBM moeten een totale ondoordringbaarheid waarborgen om de penetratie of de permeatie van stoffen, mengsels en agentia door het beschermende omhulsel onmogelijk te maken.

3. Bescherming tegen de schadelijke gevolgen van lawaai

– De PBM moeten het lawaai zodanig kunnen dempen dat de blootstelling van de gebruiker niet hoger is dan de grenswaarden die zijn vastgesteld in richtlijn 2003/10/eg;
– Op de PBM moet een etiket zijn aangebracht waarop het geluiddempingsniveau staat aangegeven.

4. Bescherming tegen hitte en/of vuur

– De PBM moeten een geschikt warmte-isolerend vermogen en een passende mechanische weerstand bezitten;
– De materialen moeten elk risico op zelfontbranding uitsluiten en mogen onder invloed van een vlam niet smelten en evenmin de uitbreiding van de vlam bevorderen;

– Complete PBM, gereed voor gebruik:
* De hoeveelheid warmte die de gebruiker via zijn PBM bereikt, mag in geen geval de pijngrens overschrijden of de gezondheid schaden;
* Moeten vloeistof-of dampwerend zijn;
* De PBM mogen geen aanleiding geven tot brandwonden ten gevolge van contacten tussen de beschermende omhulling en de gebruiker.

5. Bescherming tegen koude

– De PBM moeten een geschikt koude-isolerend vermogen en een passende mechanische weerstand bezitten;
* Moeten de voor de nodige bewegingen en houdingen geschikte soepelheid behouden;

– Complete PBM, gereed voor gebruik:
* De hoeveelheid koude die de gebruiker via zijn PBM bereikt, mag in geen geval de pijngrens overschrijden of de gezondheid schaden;
* Moeten het binnendringen van vloeistoffen tegengaan;
* Mogen geen wonden veroorzaken ten gevolge van contacten tussen de beschermende omhulling en de gebruiker.

Meer weten:

PBM-verordening, de wetgeving