Een aangenaam en gezond binnenklimaat draagt bij aan het werkcomfort en de productiviteit van uw medewerkers. Het verkleint bovendien de kans op verzuim. Een prettige temperatuur en voldoende frisse lucht zijn belangrijk om klachten te voorkomen. Dat staat ook zo in de welzijnswetgeving. De overheid maakt werkt van de luchtkwaliteit op kantoor met het nieuw KB van 2 mei 2019.  Het KB voegt ook een nieuwe definitie toe aan de codex, namelijk die van werklokaal. Dit begrip wordt gedefinieerd als een lokaal waarin zich een werkpost bevindt.

De risicoanalyse als basis

Om een goed binnenklimaat te kunnen verzekeren voert de werkgever een risicoanalyse uit (Art III.1-34). De risicoanalyse gebeurt door middel van visuele inspecties, controle van installaties en technische brochure van het ventilatiesysteem, en regelmatig aan uw medewerkers vragen hoe zij hun werkomgeving ervaren. Jammer genoeg wordt de luchtkwaliteit pas gemeten wanneer werknemers met klachten komen aankloppen. Wie tegen 1 januari 2020 niet voldoet aan de nieuwe regelgeving zal een actieplan moeten opstellen.

Wacht niet en contacteer ons voor het uitwerken van uw risicoanalyse gecombineerd met CO2, tocht of WGBT temperatuur metingen.

CO2-concentratie op kantoor

Naast temperatuur en tocht vormt in kantoorruimtes de CO2-concentratie een belangrijk aandachtspunt. Mensen hebben voor hun activiteiten en bewegingen zuurstof nodig en blazen dan koolstofdioxide (CO2) uit. De concentratie kooldioxide in een ruimte is een goede graadmeter voor de luchtkwaliteit. Een goede ventilatie is niet alleen nodig om de noodzakelijke zuurstof aan te voeren, maar ook om uitgeademde lucht, ziektekiemen, geurtjes, fijn stof, vocht of schadelijke chemische stoffen af te voeren.

Er is sprake van een goede kwaliteit als de binnenlucht minder dan 800 delen per miljoen of ppm kooldioxide bevat. Bij een concentratie van meer dan 800 ppm is de ruimte bedompt, benauwd en onfris. Ook neemt boven deze waarde het concentratievermogen af en worden mensen slaperig.

Volgens het KB neemt de werkgever de nodige technische en/of organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de CO2-concentratie in de werklokalen gewoonlijk lager is dan 900 ppm of dat het ventilatiedebiet van minstens 40 m³ / u per aanwezige persoon wordt gerespecteerd.

Inzetten op een emissiearme omgeving

Opvallend is dat het nieuwe KB minder strenge waarden hanteert voor organisaties die bewust werk maken van een emissiearme omgeving. Voor deze organisaties ligt de drempel op 1.200 ppm CO2-concentratie of 25 m³ luchtverversing per uur per aanwezige persoon.

Wil je zelf inzetten op een emissiearme omgeving, dan moet je eerst alle verontreinigingsbronnen in kaart brengen. Denk daarbij aan fotokopiemachines, printers, ventilatiesystemen, onvoldoende gereinigde vloerbekleding of irriterende schoonmaakproducten. Op basis hiervan moet je dan concrete maatregelen uitwerken waarmee je de impact van deze bronnen wil beperken.

Airconditioning- en luchtverversingsinstallaties

Is er een klimaatinstallatie, dan moet die altijd bedrijfsklaar zijn en een controlesysteem hebben dat storingen signaleert. Verder mag hij niet leiden tot hinderlijke tocht, lawaai of trillingen voor werknemers. Ze moeten regelmatig goed onderhouden worden zodat elke afzetting van vuil (in de luchtkanalen) wordt voorkomen of dat dit vuil zo snel mogelijk wordt verwijderd, zodat elk risico voor de gezondheid van de werknemers door de verontreiniging of besmetting van de ingeademde lucht wordt voorkomen of beperkt.

Indien een airconditioninginstallatie wordt gebruikt dient deze installatie zodanig ingesteld te zijn dat de relatieve luchtvochtigheid, tussen 40 en 60 % ligt gedurende de werkdag. Hierop wordt een uitzondering voorzien: de relatieve luchtvochtigheid mag tussen 35 en 70 % liggen indien de werkgever aantoont dat de lucht geen chemische of biologische agentia bevat die een risico kunnen vormen voor de veiligheid en de gezondheid van de aanwezige personen.

Een nieuwbouw of verbouwen van de werkplek

Vanaf 1 januari 2020 moet de werkgever ervoor zorgen dat aan de nieuwe regels wordt voldaan als hij een nieuwbouw zet of een bestaand gebouw fundamenteel verbouwt waarvoor een bouwaanvraag nodig is.

En wat op warme zomerdagen

* Drink op warme zomerdagen extra water. Dit is belangrijk voor je vochtbalans.
* Bied werknemers de mogelijkheid om een tropenrooster aan te houden (vroeger starten en eindigen).
* Zet apparaten uit die onnodig aan staan en warmte afgeven.
* Of een lekker ijsje zorgt even voor verkoeling.

 

Lees meer

Ventilatie en het coronavirus, hoe zit het nu precies?

 

Klimaatstudie